Etiopia er månedens misjonsland

NLM har drevet arbeid i Etiopia siden 1948. Vi har sett store vekkelser, men arbeidet er enda ikke fullført. Fortsatt er det folkegrupper som ikke har fått høre evangeliet.

Knut Vidar Vittersø 1. juni 2016

NLM sendte sine første misjonærer fra Norge til Etiopia 23. august 1948, da Olaf Lie og Gudmund Vinskei tok av fra Sola flyplass. Etter alle disse årene er Etiopia fremdeles et viktig misjonsland for organisasjonen, og vi har stadig mange misjonærer i landet.

I dag er arbeidet i Etiopia en strategisk del av en helhetlig misjonsinnsats i det østlige Afrika. Etiopia er et stort og variert land, og det er fremdeles folkegrupper i landet som ikke er nådd med de gode nyhetene om Jesus.

Derfor satser vi i dag inn mot nye områder. Flere av våre utsendinger i Etiopia er engasjert i nybrottsarbeid inn mot en unådd folkegruppe. De trenger din forbønn og støtte!

Lang historie med kristendommen

Etiopia har en av de eldste kristne tradisjonene i verden, og var også blant verdens første offisielt kristne land – kongeriket Aksum, som utgjorde deler av dagens Etiopia og nabolandet Eritrea, gjorde kristendommen til statsreligion allerede i det fjerde århundret e.Kr.

Fremdeles er majoriteten av befolkningen kristne, i hovedsak tilhørende den ortodokse tradisjonen, med høy konsentrasjon av troende i de nordvestlige delene av landet.

Samtidig er det fremdeles mange som aldri har hørt om Jesus. Etiopia har også et stort antall muslimer, særlig i øst og nordøst, og tradisjonelle folkereligioner er utbredt blant mindre grupper sør i landet.

Den nyere, vestlige misjonsinnsatsen, inkludert NLMs aktiviteter, har vært størst i sør-Etiopia, og det er også her at evangelisk kristendom er mest utbredt i dag.

Samarbeidskirke og opplæring

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) ble grunnlagt i 1959 og har vokst til å bli en sterk nasjonal kirke. EECMY har de siste årene opplevd kraftig vekst og teller i dag nesten 8 millioner medlemmer. Kirken regnes som den hurtigst voksende lutherske kirken i verden.

Mekane Yesus-kirken har en stor utfordring med å skulle utdanne evangelister, teologer og prester nok til å dekke behovet. NLM er engasjert i utdanning ved bibelskoler og teologiske institusjoner, og gir støtte til innkjøp av undervisningsmateriell og bibliotekbøker.

Evangelisering og bibeloversettelse

Til tross for kristendommens store utbredelse, regnes fremdeles 31 av landets folkegrupper blant de minst nådde.

NLM i Etiopia har helt siden starten vektlagt arbeid for å nå de minst nådde folkegruppene. Dette gjelder fortsatt, og derfor er mer og mer av arbeidet vårt i dag rettet inn mot en ny unådd folkegruppe, samtidig som vi gradvis faser ut annet arbeid når lokale kristne er i stand til selv å overta arbeidet.

Sammen med Mekane Yesus-kirken ønsker vi å medvirke til fortsatt vekst av nasjonale, selvstendige kirker. Vi gir derfor støtte til evangeliseringsarbeid flere steder.

Et viktig ledd i arbeidet med å nå mennesker med evangeliet er muligheten til å gi dem Guds ord på deres eget språk. I Etiopia snakkes nesten hundre språk i tillegg til hovedspråket amharisk, og mange mennesker på landsbygda snakker kun sitt eget språk.

Derfor støtter NLM arbeidet med en oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko, et språk som brukes av mellom femten og tjue tusen mennesker i Sørvest-Etiopia.

Omsorg for hele mennesket 

Diakonalt arbeid har alltid vært en sentral del av NLMs arbeid i Etiopia, og var også en av hovedgrunnene til at vestlige kristne organisasjoner opprinnelig fikk starte arbeid i landet. Så snart hovedstyret hadde vedtatt oppstart av dette arbeidet, og allerede før de første misjonærene var på plass, satte man i gang innsamling av midler til bygging av et sykehus.

Mye av NLMs diakonale arbeid i Etiopia har handlet om ulike helsetiltak, og i dag er ikke minst prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM) et viktig satsingsområde. Prosjektet tar sikte på å redusere risikoen i forbindelse med graviditet og fødsel i fjerntliggende områder. RMM har siden oppstarten i 2008 vist seg å være svært vellykket, og man har sett en drastisk nedgang i antall fødselsrelaterte dødsfall i de områdene hvor prosjektet drives.

NLM har også en rekke prosjekter innen landsbyutvikling og utdanning, som på forskjellige måter bidrar til å forbedre levevilkår for mennesker på den etiopiske landsbygden.

Prosjektene drives i samarbeid med kirken og myndighetene, og NLM samarbeider i tillegg tett med Dansk Luthersk Mission (DLM) fra Danmark, Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM) fra Finland, og Samband íslenskra kristniboðsfélaga (SIK) fra Island. Misjonærer fra disse organisasjonene inngår også i NLM Etiopias misjonærstab.