NLM i Indonesia

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er særlig rettet mot barn. Et av våre viktigste satsingsområder er arbeid for barns utvikling og utdanning, og vi bidrar også i arbeid for å hjelpe barn til å bearbeide stress og traumer i forbindelse med naturkatastrofer.

I Indonesia er det mange unådde folkegrupper. Men flere lokale kristne ønsker nå å gå med evangeliet til mennesker som aldri har hørt.

– Hvis vi bare tjener i kirken, hvordan skal vi da nå dem som bor langt unna og aldri har hørt evangeliet, spør teologistudenten Sophia i månedens film. Sophia er en av flere unge kristne i Indonesia som ønsker å nå unådde områder og folkegrupper med evangeliet.

Hun trenger ikke reise til andre land og verdensdeler for å gjøre det. For Indonesia er et stort land, både geografisk og befolkningsmessig, og det er stort behov for flere lokale arbeidere som kan gå med de gode nyhetene om Jesus til dem som aldri har hørt.

Indonesia, med over 260 millioner innbyggere, har flere millioner kristne og mange levende kirkesamfunn. Samtidig har landet verdens største muslimske befolkning, flere andre religioner, stor utbredelse av folketro og flere hundre folkegrupper. Flere av dem bor i utilgjengelige områder, og mange av dem er helt unådd med evangeliet.

LEDERTRENING:Opplæring og utrusting av søndagsskolelærere og andre kristne er viktig.

En tent og utrustet kirke

Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er en forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer – men de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet.

NLM ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi er opptatt av at indonesiske kristne skal se viktigheten av å gå videre med evangeliet – og bli bevisste på at de også har del i misjonsoppdraget. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne og støtter teologisk utdanning og opplæring på flere steder. Slik kan ungdommer som Sophia få styrket misjonskallet og få et godt grunnlag for tjenesten videre.

NLM støtter også flere evangelister som allerede er i gang med arbeid blant unådde folkegrupper. Og NLM er selv direkte til stede blant to av disse folkegruppene med ulike typer prosjekter og arbeid.

I tillegg har NLM vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fortsatt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

HÅP FOR FREMTIDEN:Arbeid blant barn er en prioritert satsing for NLM i Indonesia. Foto: Marius Bergersen

Barna er fremtiden

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er særlig rettet mot barn. Et av våre viktigste satsingsområder er arbeid for barns utvikling og utdanning, og vi bidrar også i arbeid for å hjelpe barn til å bearbeide stress og traumer i forbindelse med naturkatastrofer.

Noen av våre utsendinger arrangerer uformell undervisning og læringsaktiviteter for indonesiske barn, så de kan få utdannelse og bidra til samfunnsutviklingen. Vi driver også barneklubber for å motivere barna til å prioritere utdanning, samt at vi bistår voksne som ønsker å fullføre skolegang gjennom voksenopplæring.

I tillegg legger vi stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Flere MAKS hjelp-hefter med andakts- og aktivitetsopplegg har blitt oversatt til indonesisk og tilpasset til indonesisk kultur.

Indonesia har verdens største muslimske befolkning, i tillegg til mange andre religioner.

Hjelp til psykisk syke

I det indonesiske samfunnet er mennesker med mentale utfordringer stigmatisert. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

NLM arbeider for å redusere stigma og bedre rettighetene for mentalt syke. Gjennom å sette psykisk helse på dagsorden, ønsker vi å arbeide for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, slik at mennesker kan få den hjelpen de har behov for og få et verdig liv.

Sammen med mentalsykehuset i Medan ønsker vi å gå ut i distriktet og lage et rehabiliteringsopplegg for folk med mentale lidelser.

Formidler Guds kjærlighet i praksis

NLMs utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

Jesus er veien, sannheten og livet